Drukuj  

Świadkowie Holokaustu


Świadkowie Holokaustu - społeczeństwo polskie na terenach okupowanych wobec zagłady Żydów (1939-1945)

Zagłada Żydów dokonała się na polskiej ziemi i w polskiej obecności. W polskiej historiografii dominuje pogląd, że najczęstszą postawą świadków Zagłady była obojętność. Kwestia ta wymaga jednak pogłębionej refleksji i doprecyzowania. Tradycyjny podział na świadków – sprawców – ofiary nie oddaje złożoności sytuacji w okupowanej Polsce, a w konsekwencji utrudnia zrozumienie dynamiki wydarzeń oraz wzajemnych relacji nie tylko pomiędzy Polakami a Żydami, lecz w obrębie poszczególnych grup. 

Podstawowym celem projektu jest dokonanie nowatorskiej, głębokiej i wieloaspektowej analizy doświadczenia zagłady Żydów w kontekście jej znaczenia dla społeczeństwa polskiego. Przyjęte w literaturze przedmiotu kategorie świadków – sprawców – ofiary nie oddają złożoności sytuacji w okupowanej Polsce i utrudniają zrozumienie dynamiki wydarzeń oraz relacji nie tylko pomiędzy Polakami a Żydami, lecz w obrębie poszczególnych grup. Stąd potrzeba pogłębionych i transdycyplinarnych badań, polegających na poszukiwaniu odpowiedzi na szereg kluczowych pytań oraz analizujących postrzeganie Zagłady i postawy oraz działania osób, instytucji i grup społecznych w okupowanej Polsce, zwłaszcza na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Badania te, uwzględniające różne perspektywy i łączące metodologię wielu dyscyplin, pozwolą nie tylko na nowatorskie połączenie perspektywy polskiej i żydowskiej poprzez ukazanie szerszych kontekstów wzajemnych relacji, ale przede wszystkim na redefinicję kategorii „świadka” i przełamanie funkcjonujących w literaturze przedmiotu schematów interpretacyjnych dotyczących tej kategorii. 

Badacze korzystali ze źródeł historycznych, ikonograficznych, artefaktów, opracowań, ale przede wszystkim z dokumentów archiwalnych zgromadzonych w zasobach archiwów krajowych i zagranicznych. Analizowane materiały podane zostaną opracowaniu i krytyce źródłowej. Dla uzyskania pełnego i możliwie obiektywnego obrazu badane zapisy zostaną poddane także metodzie falsyfikacji poprzez zestawianie uzyskanych informacji z pochodzącymi z rozmaitych źródeł. W celu kompleksowego opisu interesujących nas zjawisk będziemy korzystać z szeroko pojętej metodologii nauk humanistycznych, wykorzystujących nie tylko kategorii nie tylko historyczne, ale i antropologiczne, etnologiczne, socjologiczne czy psychologiczne. 

Projekt badawczy wpisuje się w kontekst trwającej od wielu lat na świecie debaty na temat postaw europejskich społeczeństw w czasie Zagłady. Efektem końcowym grantu będzie nowatorska nie tylko na polskim gruncie publikacja, która stanowić będzie podstawę do ujęć komparatystycznych, ale przede wszystkim będzie łączyć perspektywę polska i żydowską poprzez ukazanie szerszych kontekstów wzajemnych relacji oraz ukazywać specyfikę polskich doświadczeń w okresie okupacji hitlerowskiej w odniesieniu do Zagłady. 

 Wczesną wiosną 2023 roku ukaże się publikacja podsumowująca projekt pod roboczym tytułem: OTO WIDAĆ I OTO SŁYCHAĆ. Świadkowie Zagłady w okupowanej Polsce

 

Zespół badawczy i tematy:

prof. dr hab. Barbara Engelking /kierownik projektu/ - „Wielu tylko rannych dusiło się żywcem pogrzebani…”. Analiza doświadczenia Żydów, którzy przeżyli masowe egzekucje

dr hab. Roma Sendyka, prof. UJŚwiadek jako bystander, świadek jako witness. Podziały i sojusze kategorii

Piotr Sadzik„Naocznieśmy widzieli”. Polscy świadkowie likwidacji gett na prowincji — analiza źródeł oral history

Michał Kowalski„Chyba Żydów będą brać do Treblinki. Lepiej będzie, gdy zostaniesz w domu”

dr Łukasz Krzyżanowski„Już się nie da, ponieważ jest pełno ludzi”. Wiejscy świadkowie Zagłady na przykładzie wydarzeń w jednej wsi

Stanisław Boridczenko —  „Świadkowie Holokaustu. Społeczeństwo Prużany wobec zagłady Żydów. Studium lokalne. Mieszkańcy Prużany i okolic jako świadkowie Zagłady. Judenstadt Pruzana. Doświadczenie świadkowania Zagłady.”

dr hab. Dariusz Libionka, prof. IFiS PANDuchowni katoliccy patrzą na Zagładę. Przypadek bp Józefa Kruszyńskiego

prof. dr hab. Tadeusz EpsteinZiemianie polscy wobec Zagłady

dr Agnieszka Haska„Tam było piekło”. Cudzoziemcy jako świadkowie Zagłady

dr Anna WylegałaPolscy i ukraińscy świadkowie Zagłady na galicyjskiej wsi: rekonstrukcja struktury doświadczenia

Alina Skibińska„Tych, co wiedzieli o wszystkim, było niewielu”. Opowieści więźniów Treblinki II

dr hab. Luiza Nader, prof. ASPWizualne świadectwa (z) Zagłady. [Bernard Henryk?] Fein, Witold Lewinson, Artur Prinz/Arie ben Menachem i Mendel Grosman

prof. dr hab. Jacek LeociakRzeczy jako (szczególnego rodzaju) świadkowie Zagłady

 

Projekt jest realizowany dzięki wspierciu finansowemu:

Praca naukowa finansowana w ramach projektu badawczego w programie OPUS o nr 2017/27/B/HS3/02790 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w latach 2018-2022

        
 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl