Drukuj  

Alina Skibińska


historyk przedstawiciel United States Holocaust Memorial Museum w Warszawie

 Ukończyła studia w IH UW, pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Tomaszewskiego pt. „Życie gospodarcze Żydów w świetle relacji polskich XIX wieku” obroniła w 1996r.

Od 1996r. przedstawiciel w Polsce the United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C., zatrudniona w Center for Advanced Holocaust Studies, International Archival Programs Division  tego Muzeum. Zajmuje się między innymi badaniami i kwerendami archiwalnymi prowadzonymi na rzecz muzeum we wszystkich najważniejszych archiwach polskich na terenie całego kraju oraz  opracowaniem materiałów archiwalnych zmikrofilmowanych w Polsce dla Archiwum USHMM. Pośredniczy w  kontaktach między USHMM  a naukowcami, historykami, archiwistami i pracownikami muzeów w Polsce. Pracuje na rzecz pozostałych działów USHMM takich jak Dział Wystaw, Historii Mówionej (Oral History), Dział Zbiorów i innych.

Do najważniejszych instytucji współpracujących z USHMM w Polsce należą Żydowski Instytut Historyczny, Archiwa Państwowe, Instytut Pamięci Narodowej, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Państwowe Muzeum na Majdanku oraz pozostałe muzea martyrologiczne.

Zainteresowania badawcze:
historia i kultura Żydów polskich, w szczególności stosunki polsko-żydowskie w XX wieku, źródła do badania dziejów Zagłady Żydów na ziemiach polskich, film, fotografia
 
Publikacje (artykuły):
 • Wywiady z mieszkańcami okolic Chełmna nad Nerem przeprowadzone przez US Holocaust Memorial Museum, [w:] Ośrodek Zagłady Żydów w Chełmnie nad Nerem w świetle najnowszych badań. Materiały z sesji naukowej, Konin 2004
 • Udział Polaków w zbrodniach na Żydach na prowincji regionu świętokrzyskiego, [w:] „Zagłada Żydów. Studa i materiały”, 2005, nr 1 [wspólnie z Jakubem Petelewiczem]
 • The Participation of Poles in Crimes Against Jews in the Swietokrzyskie Region, [w:] Yad Vashem Studies, 2007, nr 35 [wspólnie z Jakubem Petelewiczem]
 • Powroty ocalałych 1944-1950, [w:] Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim 1939-1945, praca zbiorowa pod red. B. Engelking, J. Leociaka i D. Libionki, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, Warszawa 2007
 • Życie codzienne Żydów w Kozienicach pod niemiecką okupacja [w:] „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, 2007, nr 3
 • 'Przysięgam walczyć o wolną i potężną Polskę, wykonywać rozkazy przełożonych, tak mi dopomóż Bóg.'
  Żydzi w AK. Epizod z Ostrowca Świętokrzyskiego. [wspólnie z Dariuszem Libionką; oddane do druku (w:)
  "Zagłada żydów. Studia i Materiały" nr 4, 2008
 • Powroty Żydów ocalałych z Zagłady i stosunek do nich społeczeństwa polskiego [oddane do druku] (w:)
  Bezpośrednie i długofalowe skutki Zagłady. Polska 1944-2006. Demografia, skutki moralne, ekonomia, polityka,
  kultura, edukacja, projekt pod kierunkiem Prof. Feliksa Tycha i Prof. Moniki Adamczyk-Garbowskiej]
 • 1943: z warszawskiego getta do obozów na Lubelszczyźnie w relacjach żydowskich, [w:] 3-4 listopada 1943. Erntefest zapomniany epizod Zagłady, red. Wojciech Lenarczyk, Dariusz Libionka, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2009
 • Film polski o Zagładzie. Filmografia w układzie chronologiczny, [w:] „Kwartalnik Historii Żydów”, 2010, nr 1 (233)
 • Żydzi polscy ocaleni na Wschodzie (1939-1946) [w:] Narody i polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu, pod red. A. Grabskiego i A. Markowskiego, ŻIH, Instytut Historyczny UW, Warszawa 2010
 • Żydzi ocaleli po aryjskiej stronie – casus Warszawy, [w:] Studia i szkice ofiarowane Julianowi Baranowskiemu, Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódź 2011
 • Perpetrators’ Self-Portrait (The accused village administrators, commune Hades, fire chiefs, forest ranwers and gamekeepers) (oddane do druku w: East European Politics and Societies)
 • „Dostał 10 lat, ale za co?” Analiza motywacji sprawców zbrodni na Żydach na wsi kieleckiej w latach 1942-1944
 • „Barabasz” i Żydzi. Z historii oddziału AK „Wybranieccy”. [wspólnie z Joanną Tokarską-Bakir], [w:] „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 2011, nr 7
 • „Barwy Białe” w drodze na pomoc walczącej Warszawie. Zbrodnie AK na Żydach [wspólnie z Jerzym Mazurkiem, [w:] „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 2011, nr 7

Publikacje książkowe:

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl