Drukuj  

W obronie Dobrego Imienia Jana Grabowskiego


W obronie Dobrego Imienia Jana Grabowskiego

11.06.2017 07:57:06Oświadczenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów wobec bezpardonowego i absurdalnego ataku skierowanego przez Redutę Dobrego Imienia – Polską Ligę przeciw Zniesławieniom wobec naszego kolegi i współpracownika prof. Jana Grabowskiego
 


W obronie dobrego imienia Jana Grabowskiego


    Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom 7 czerwca w swoim oświadczeniu zaatakowała naszego kolegę i współpracownika w sposób tyleż bezpardonowy, co absurdalny. Nie możemy pozostawić tego ataku bez odpowiedzi.

    Wyraźnie deklarowaną intencją Reduty jest nie tylko odmówienie prof. Janowi Grabowskiemu kompetencji naukowych, badawczej rzetelności i moralnej przyzwoitości, lecz także wyprowadzenie z błędu historyków z całego świata, którzy — wg Reduty  bezpodstawnie i niesłusznie — uważają go za „cenionego na świecie badacza historii Holocaustu”, co Reduta jednak szczerze przyznaje. Oświadczenie Reduty „w sprawie działalności Jana Grabowskiego” oraz „Stanowisko naukowców polskich skupionych wokół Reduty” poparte 134 podpisami dyskredytuje zatem za jednym zamachem i Jana Grabowskiego, i wszystkich historyków na całym świecie zajmujących się badaniem Holokaustu, uznając ich za ślepych, głuchych i mało rozgarniętych. Trzeba przyznać, że to szarża iście ułańska, ale szarża z szablami na czołgi.

    Sygnatariusze listu piszą, że „Grabowski nie przestrzega podstawowych zasad rzetelności badacza”, że „buduje konstrukcje propagandowe”, zamiast „dążyć do prawdy”, że „eliminuje kluczowe fakty”, że to, co robi „nie ma nic wspólnego z nauką”, że jest „rozsadnikiem kłamstwa w międzynarodowym życiu publicznym i naukowym”, czym sprzeniewierza się „powołaniu naukowca”. Sygnatariusze listu: „stanowczo sprzeciwiają się tworzeniu i rozpowszechnianiu przez Jana Grabowskiego fałszywego i krzywdzącego obrazu Polski i Polaków podczas II wojny światowej oraz obarczaniu Narodu Polskiego winą za zbrodnię Holocaustu”. Wzywają Grabowskiego „do zaprzestania szkalowania Narodu Polskiego i do przyjęcia postawy godnej pracownika naukowego, która polega na służbie prawdzie”.

    Tyle pięknych słów, szczególnie dużo słowa „prawda”, a jednak cały ten wywód mało ma wspólnego z prawdą. Trudno udowadniać, że nie jest się wielbłądem, dlatego w tym liście czynić tego nie będziemy. Jesteśmy natomiast gotowi na akademicką debatę z kompetentnymi historykami.

    Wśród 134 sygnatariuszy nie ma nikogo, kto zajmowałby się historią Holokaustu. Ci wszyscy ekonomiści, językoznawcy, onkolodzy,  chemicy, fizycy jądrowi, inżynierowie, konstruktorzy urządzeń elektromechanicznych, geolodzy środowiskowi, etnomuzykolodzy, teatrolodzy oraz księża profesorowie występują w roli  specjalistów od Holokaustu, a nie potrafią nawet poprawnie zacytować źródeł, na które się powołują, ani podać poprawnej nazwy organizacji ratującej Żydów, na którą się powołują.

    Na końcu pani Mira Wszelaka, prezes Reduty, pisze: „Mam nadzieję, że pseudofakty, (…) nie zastąpią prawdy”.  W pełni podzielamy troskę pani prezes o prawdę i dzielimy razem z nią nadzieję, że pseudo-fakty nigdy prawdy nie zastąpią. Takie właśnie przesłanie przyświeca całej działalności badawczej i edukacyjnej prof. Jana Grabowskiego.


CENTRUM BADAŃ NAD ZAGŁADĄ ŻYDÓW IFIS PAN
/prof. dr hab. Barbara Engelking/
/prof. dr hab. Jacek Leociak/
/dr hab. prof. IFiS Dariusz Libionka/
/dr Agnieszka Haska/
/mgr Marta Janczewska/
/mgr Jakub Petelewicz/
/mgr Alina Skibińska/
/dr hab. prof UW Małgorzata Melchior, profesor emeritus/

oświadczenie do pobrania w wersji PDF


In defence of Jan Grabowski's good name


    On 7 June the Polish League Against Defamation in it's statement attacked our colleague and associate in a manner as brutal as it is absurd. We cannot leave this attack without a response.    

    The League clearly declares the intention to question Prof. Grabowski's scholarly competence, academic integrity and moral decency, as well as to correct the error of historians from all over the world, who – according to the League – are mistaken in regarding him as an " inter-nationally-renowned Holocaust researcher ", which the League frankly acknowledges. The League's statement "concerning the activities of Jan Grabowski " and the " The standpoint of Polish scholars affiliated with the Polish League Against Defamation", supported by 134 signatures thus discredits at once both Jan Grabowski and all the historians all over the world that study the Holocaust, treating them as blind, deaf and not very intelligent. Clearly a charge of a light brigade.

    The signatories say that "Grabowski fails to adhere to the fundamental rules of re-searcher’s credibility", that he "creates propagandistic constructions" instead of providing "an honest picture, that he "eliminates crucial facts", that what he does "has nothing to do with science", that he "a carrier for lies in the international public and academic life", thus he "runs against the principles of the academic vocation". The signatories of the letter: "strongly op-pose Jan Grabowski’s dissemination of a false and wrongful image of Poland and Polish people during World War II in placing the blame for the Holocaust upon the Polish Nation". They "urge Jan Grabowski to stop slandering the Polish Nation and adopt an attitude befitting a re-searcher, which is to serve the truth."

    So many beautiful words, particularly frequent is the occurrence of "truth", but the entire argument is hardly accurate. It is pointless to try to demonstrate that "one is not a camel", as a Polish saying goes, so we will not. We are however ready to engage in a scholarly debate with competent historians.

    None of the 134 signatories is a Holocaust historian. All these economists, linguists, oncologists, chemists, nuclear physicists, engineers, constructors of electromechanical appliances, environmental geologists, ethnomusicologists, theatrologists and priest professors present themselves as Holocaust experts, but cannot even quote sources they refer to or to give the correct name of the organisation that rescued Jews, which they mention.

    In conclusion, Mira Wszelaka, the League's president writes: "I hope that the pseudo-facts that Grabowski is trying to promote will not replace the truth.” We totally agree with the president's care for truth and we share her hope that pseudo-facts will never replace the truth. This precisely is the message of Professor Grabowski's research and educational activity.

POLISH CENTRE FOR HOLOCAUST RESEARCH OF THE INSTITUTE OF PHILOSOHY AND SOCIOLOGY OF THE POLISH ACASDEMY OF SCIENCES
/prof. dr hab. Barbara Engelking/
/prof. dr hab. Jacek Leociak/
/dr hab. prof. IFiS Dariusz Libionka/
/dr Agnieszka Haska/
/mgr Marta Janczewska/
/mgr Jakub Petelewicz/
/mgr Alina Skibińska/
/dr hab. prof UW Małgorzata Melchior, profesor emeritus/

downoladable PDF version of the statement


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl